تبلیغات

مجله تفریحی پرمون

    ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ..::.. نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره 30009900850402 ارسال نمایید...

    نویسنده پرمون شوید مجله تفریحی پرمون

تکنیک فتوشاپ (شماره 1)

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial35


[1]-First of all Open New Document of Custom size, Height & Width 600×600 pixels,Resolution 72 & Mode RGB Color

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial1

[2]-Now select ‘Brush Tool’ Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial2 & use the following settings

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial3

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial4

[3]-Now select ‘Pen Tool’ Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial5 & then create the following shape

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial6

[4]-Now Open New Layer & then right click select “Stoke Path”.In ‘Stroke Path’ select Brush with “Simulate Pressure” Ok

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial7

[5]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial8

[6]-Now to Window>Action & then create the NEW ACTION with the help of click on following which is indicating by Hand sign

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial9

[7]-Now give the ‘lining’ name & then ‘Record’

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial10

[8]-Now Begin the recording with the help of click on Red Button like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial11

[9]-Now make the Duplicate Layer with the help of Ctrl+J & then little Rotate the shape with the help of Ctrl+T & then press
Enter & your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial12

[10]-Now stop the Recording with the help of click on following Button which is indicating by Hand sign

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial13

[11]-Now click on the following Button which is indicating by Hand sign
Photoshop Technique-I have clicked 33 times & layer pallete should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial14

[12]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial15

[13]-Now your Layer Pallete should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial16

[14]-Now Hide the Background layer & after that right click on any layer,select ‘Merge Visible’ & after that Unhide the
Background Layer & your Layer Pallete should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial17

[15]-Now make the Duplicate layer with the help of Ctrl+J & then Press Ctrl+U, use the following settings
Photoshop Technique-I have used this settings of Hue/Saturation

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial18

[16]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial19

[17]-Now Open New Layer [this Layer should below all layer] & then fill with any color & after that go to Blending Options
select Gradient Overlay & use the following settings
Photoshop Technqiue-How to use the Gradient Overlay features

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial20

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial21

[18]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial22

[19]-Now once again make the Duplicate Layer2 with the help of Ctrl+J & then press Ctrl+U & use the following settings

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial23

[20]-Now Blending Mode of this Layer should ‘Pin Light’

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial24

[21]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial25

[22]-Now again make the Duplicate layer3 & then go to Blending Options select Gradient Overlay & use the following settings

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial26

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial27

[23]-Now your image should look like as shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial28

[24]-Now once again make the Duplicate Layer & then Blending Mode of this Layer should “Normal”

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial29

[25]-Now create the following Transformation with the help of Ctrl+T & then press ENTER

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial30

[26]-Now go to Blending Options,select Gradient Overlay & use the following settings
Photoshop Technqiue-How to use the Gradient Overlay features

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial31

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial32

[27]-Now create the Following Text with the help of Text Tool

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial33

[28]-Now select Text Layer & then go to Blending Options,select Gradient Overlay & use the following settings

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial34

[29]-Now make the Duplicate Text Layer,press Ctrl+T right click select ‘flip vertical’
Thanks for read this Photoshop Tutorial.I hope you have enjoyed & the final Output of this Tutorial is shown below

Pun490-photoshop-technique-ribbon-neon-lines-tutorial35

iconبرچسب‌ها : آموزش فتوشاپ,
  • نوشته: محمد رضایی
  • جمعه 20 اسفند 1389
  • نظرات()